INFORMACJE OGÓLNE

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony Danych Osobowych oraz

plików Cookies Pani/Pana jako Użytkownika i Klienta Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem

internetowym: *.g8dboy.com

Administratorem Danych Osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego

dostępnego pod adresem internetowym g8dboy.com, jest firma G8DBOY Sp. z o.o. z siedzibą w

02-454 Warszawa, Szczęsna 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000856303; Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w

wysokości: 5 000,00 zł; NIP: 5223185944; REGON: 386304732, telefon kontaktowy: +48 222 111

881, adres poczty elektronicznej: store@g8dboy.com – zwana dalej "Administratorem” lub

,,Administratorem Danych’’

Administrator Danych osobowych zapewnia, że dane są przechowywane zgodnie z obowiązującym

prawem i nie są udostępniane ani sprzedawane osobom trzecim. Administrator Danych nie ma

zamiaru przekazywania Pani/Pana danych osobowych organizacji międzynarodowej. Pani/Pana Dane

osobowe mogą być przekazywane do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne.

W przypadku przekazywania ww. danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Ubezpieczający

stosuje tzw. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję Europejską lub gwarancje dla

przekazywanych danych i praw w ramach Tarczy Prywatności UE-USA, jako sposoby zapewnienia

odpowiednich gwarancji i zabezpieczeń.

Polityka prywatności ma m.in. na celu określenie działań, które są realizowane przez Administratora

w zakresie Danych Osobowych w związku przetwarzaniem Pani/Pana Danych osobowych, w tym ich

gromadzenia przy wykorzystaniu funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz świadczeniem usług

drogą elektroniczną takich jak: zakładanie konta, składanie i realizacja zamówienia czy też

świadczenia usługi newsletter.

Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:

Pani/Pan Dane Osobowe, jako Klienta Sklepu Internetowego są zbierane (lub będą) poprzez

wykorzystanie następujących funkcjonalności Sklepu Internetowego:

formularzy kontaktowy i ich konfiguranty,

świadczenia usługi konta internetowego: podanie danych niezbędnych do założenia konta, podanie

danych do zalogowania się do Sklepu Internetowego.

Dodatkowo Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych

przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Klientów np.: adres IP,

oprogramowania, parametry sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia

mobilnego, a także inne dane, które dotyczą urządzeń oraz korzystania z systemu.

Administrator przetwarza Pani/Pana Dane Osobowe niezbędne do prawidłowej realizacji usług

dostępnych w Sklepie Internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i

przechowywanych w ramach Sklepu Internetowego danych w następujących celach:

złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym,

obsługi reklamacji,

realizacji marketingu bezpośredniego po wyrażeniu Pani/Pana zgody na takie działania,

zapewnienia prawidłowej obsługi konta w Sklepie Internetowym w tym w szczególności zakładanie i

zarządzanie kontem/kontami, rozwiązywanie problemów technicznych i innych, udostępnianie

odpowiednich funkcji,

dostosowywania oferty, reklam i oświadczeń dla Użytkownika,

monitorowania aktywności w Sklepie Internetowym wszystkich oraz konkretnych Użytkowników,

kontaktowania się z Użytkownikami, w szczególności w celach związanych ze świadczeniem usług,

obsługą Użytkowników oraz działaniami marketingowymi i reklamowymi na które Pan/Pani wyraził/a

oddzielną zgodę,

przeprowadzanie analizy aktywności Klienta w Sklepie Internetowym, w tym także profilowanie, czyli

zautomatyzowane przetwarzanie Danych Osobowych zebranych od klienta w celu prezentacji reklam,

ofert, promocji produktów i usług Administratora oraz jego partnerów dostosowane do profilu

zainteresowań Klienta (bez wpływu na jego decyzję),

przeprowadzanie analiz i badań dostępnych usług w celu poprawy ich działania,

rachunkowo-podatkowych,

ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed Pani/Pana roszczeniami,

zawarcia i realizacja Umów.

W celu realizacji zamówienia Administrator przetwarza Pani/Pana dane w zakresie: kraj, imię i

nazwisko/nazwa odbiorcy, kod pocztowy, poczta, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, adres email,

telefon oraz dodatkowo w przypadku Firmy lub Partnera B2B: nazwa firmy, adres firmowy

(ulica, nr domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość), numer NIP.

W celu rejestracji Konta Klienta Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię,

nazwisko, adres e-mail oraz dodatkowo w przypadku Partnera B2B: kraj, nazwa firmy, telefon

firmowy, fax firmowy, numer NIP, firmowy adres e-mail, adres firmy (ulica, nr domu, nr lokalu, kod

pocztowy, miejscowość) oraz dane osoby kontaktowej (imię, nazwisko, adres e-mail, telefon).

W celu kontaktu, poprzez formularze kontaktowe dostępne pod adresem g8dboy.com, administrator

przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, adres email, telefon kontaktowy.

W celu wyrażenia opinii o produkcie na stronie internetowej Sklepu Usługodawca/Sprzedający zbiera

następujące dane Klienta: imię oraz adres email.

Administrator oświadcza, że podanie danych wskazanych w ustępie 4, 5 i 6 powyżej, oznaczonych w

Sklepie Internetowym jako wymagane, jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umów oraz ich

realizacji lub uzyskania kontaktu z administratorem danych osobowych. Podanie Danych w celu

określnym w ust. 7 jest dobrowolne.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH INNYM PODMIOTOM

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez

Panią/Pana dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które Pani/Pan wskaże w

swoim oświadczeniu lub w wypadku obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z

powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w

szczególności: powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, sądom.

Pani/Pana Dane Osobowe mogą być ujawnione także innym podmiotom w celu zrealizowania

określonych czynności w Sklepie Internetowym, tj.:

dokonania płatności za zakupy,

realizowania dostawy zakupionych produktów.

Dostęp do Pani/Pana Danych Osobowych jest udzielany w/w podmiotom w zakresie niezbędnym i

tylko takim zakresie, który zapewni realizację ich usług tak, aby mógł/ mogła Pan/Pani zamówić i

otrzymać Towar oraz za niego zapłacić.

Pani/Pana Dane Osobowe mogą być również ujawnione partnerom Administratora, takim jak:

podmioty, które wspomagają pod kątem technicznym i programistycznym Sklep Internetowy

Administratora,

podmioty, które wspomagają Administratora w komunikacji z klientem za pomocą środków

komunikacji elektronicznej,

podmioty, które pomagają w przygotowaniu ofert i kampanii marketingowych dla Klientów Sklepu

Internetowego,

podmioty zbierające opinie o produktach oraz o sklepach.

Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane innym podmiotom zawsze z poszanowaniem bezpieczeństwa

Pani/Pana danych osobowych nakładając na te podmioty obowiązki zachowania tych danych w

poufności. Administrator będzie wybierać tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług,

które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.

Administrator niniejszym podaje pełną listę podmiotów, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane

osobowe:

NEVV Sp z o.o., Warszawa 01-354, ul. Synów Pułku 4/70 - w celu prawidłowego działania Sklepu

Internetowego,

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 - w celu umożliwienia

dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

PayPal (Europe) S.a r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) - w celu umożliwienia

dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Towar,

InPost Paczkomaty Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Wielickiej 28, 30-552 Kraków - w celu realizacji

dostawy Towaru,

Poczta Polska Spółka Akcyjna, ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa - w celu realizacji

dostawy zamówień,

DHL Parcel Polska Sp.z.o.o. z siedzibą Osmańska 2, 02-823 Warszawa - w celu realizacji dostawy

zamówień,

FEDEX EXPRESS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa - w celu

realizacji zamówień,

Ceneo.pl Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań – w celu zebrania opinii o produktach i

Sklepie Internetowym

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru id klienta mogą być przekazywane

Google LLC. w ramach realizowania przez G8DBOY sp. z o.o. następujących usługi Google

Analytics w celach przeprowadzenia analiz statystycznych.

NEWSLETTER I INNE INFORMACJE HANDLOWE

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych drogą

elektroniczną, w tym świadczenia usługi Newsletter wyłącznie w wypadku wyrażenia przez

Panią/Pana dobrowolnej zgody. Podanie przez Panią/Pana danych jest w tym wypadku dobrowolne,

niemniej do świadczenia przez administratora usługi niezbędne jest podanie przez Panią/Pana w

formularzu kontaktowym dostępnym pod adresem https://g8dboy.com adresu Pani/Pana e-mail

Za pomocą Newslettera dostarczane będą do Pani/Pana informacje o aktualnych ofertach, promocjach,

nowościach i innych akcjach specjalnych organizowanych w Sklepie Internetowym oraz oddziałach

sprzedaży Administratora.

W celu rezygnacji z Newslettera i innego rodzaju informacji handlowej Sklepu Internetowego należy

kliknąć w link znajdujący się na końcu każdego Newslettera. Rezygnację z usługi newsletter można

złożyć także poprzez e-mail np. pisząc na adres e-mail: store@g8dboy.com.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją umowy o świadczenie usług

drogą elektroniczną oraz umowy sprzedaży będą przetwarzane na podstawie artykuł 6 ust. 1 lit b)

RODO. Jednocześnie administrator danych będzie miał prawo przetwarzać Pani/Pana Dane niezbędne

do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego nawiązanego

pomiędzy Panią/Panem a Administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO w związku z art. 18

Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650.).

Przetwarzanie Pani/Pana danych w celu marketingu własnych produktów i usług administratora,

zautomatyzowanego przetwarzania danych oraz w celach konkursowych będzie się odbywać na

podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a RODO. Przetwarzanie danych osobowych w celu ewentualnego

ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie

uzasadnionego interesu będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Nadto, należy

nadmienić, że przetwarzanie Pani/Pana danych w celu wysyłania Pani/Panu informacji o produktach i

usługach Administratora będzie się odbywać na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit a) RODO.

Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych będzie dokonywane na podstawie art. 6

ust. 1 lit. c RODO.

POLITYKA COOKIES

Administrator zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach Cookies w celu

gromadzenia danych związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Klienta lub

Użytkownika. Pliki Cookies to mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki

Klienta i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. Używane są

głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora

po logowaniu.

Administrator wykorzystuje pliki Cookies „sesyjne” (tymczasowe), które są przechowywane na

urządzeniu końcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wyłączenia strony internetowej lub

wyłączenia przeglądarki internetowej oraz pliki Cookies „stałe”, które są przechowywane na

urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich

usunięcia przez Klienta.

W ramach Sklepu Internetowego Administrator wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:

„niezbędne”, które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu Internetowego,

służące do zapewnienia bezpieczeństwa Sklepu Administratora oraz użytkowników,

„reklamowe”, które umożliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań

Użytkownika,

„wydajnościowe”, które są wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze

strony internetowej Sklepu Internetowego przez Użytkowników,

„funkcjonalne”, które umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez Użytkownika funkcjonalności

Sklepu Internetowego.

Administrator usługi wykorzystuje pliki Cookies zewnętrzne w celu zbierania danych statystycznych

za pośrednictwem narzędzi analitycznych np.: Google Analytics.

Pliki Cookies dostosowują i optymalizują Sklep Internetowy i jego ofertę dla potrzeb Klientów

poprzez takie działania jak tworzenie statystyk odsłon Sklepu Internetowego oraz zapewnienie

bezpieczeństwa Sklepu Internetowego i jego Użytkownikom.

Pliki Cookies wymagane są również do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego strony

internetowej, to one umożliwiają mu powrót do zawartości koszyka bez utraty jego produktów, co

wiązałoby się z koniecznością ponownego wyboru Towarów.

Przysługuje Pani/Panu w dowolnym czasie możliwość usunięcia lub zablokowania gromadzonych

plików Cookies za pomocą należącej do Pana/Pani przeglądarki internetowej.

Wyłączenie lub zablokowanie plików Cookies, o których mowa w pkt. 7 może utrudnić lub

uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego, do czego przysługuje

Pani/Panu pełne uprawnienie, niemniej musi mieć Pan/Pani świadomość, że będzie się to wiązało z

ograniczeniem funkcjonalności dostępnych na stronie Sklepu Internetowego.

Przysługuje Pani/Panu możliwość samodzielnego usunięcia plików Cookies. W celu zapoznania się ze

szczegółową instrukcją postępowania należy odwiedzić stronę internetową producenta używanej

przeglądarki internetowej, z której aktualnie Pan/Pani korzysta. Więcej informacji na temat Cookies

dostępnych jest w menu pomocy każdej przeglądarki internetowej.

PROFILOWANIE

Pliki Cookies stosowane na stronie Sklepu Internetowego umożliwiają poznawanie Pani/Pana

preferencji m.in. poprzez analizę tego, jakie produkty ogląda Pan/Pani w Sklepie Internetowym lub jak

często odwiedzają Pan/Pani stronę Sklepu Internetowego. Analiza takich zachowań pozwala lepiej

zrozumieć Pana/Pani oczekiwania, a tym samym pozwala administratorowi lepiej dostosowywać się

do Pani/Pana zainteresowań i potrzeb.

Technologia z wykorzystaniem plików Cookies umożliwia prezentowanie Pani/Panu reklam i ofert

dopasowanych do Pani/Pana preferencji zakupowych.

Wiedza o Pani/Pana aktywności na Stronie Sklepu Internetowego i innych stronach z wykorzystaniem

plików Cookies umożliwia także prowadzenie analiz statystycznych i rynkowych.

Rezygnacja przez Panią/Pana z plików Cookies nie oznacza, że nie będzie Pan/Pani otrzymywać

reklam podczas przeglądania Sklepu Internetowego jednak nie będą one dostosowane do Pani/Pana

ostatniej aktywności w Sklepie Internetowym.

REMARKETING

Dzięki plikom Cookies możliwe jest posługiwanie się technologią, która pozwala na dotarcie z

przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę Sklepu

Internetowego. Przekaz reklamowy wyświetla im się na innych stronach internetowych, które

odwiedzają, w tym na stronach należących do podmiotów współpracujących z naszymi partnerami.

PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH

Administrator stosując działania marketingowe stosuje pliki Cookies następujących podmiotów

dostępnych pod tym adresem.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług poniższych podmiotów,

stosujących w Sklepie Internetowym pliki Cookies:

Google AdWords

Google Analytics

Facebook

SalesManago (Benhauer)

Ceneo

Więcej informacji na temat plików Cookies wymienionych podmiotów można znaleźć w ich

politykach prywatności.

JAK ZABEZPIECZAMY DANE OSOBOWE?

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych

Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii Danych Osobowych objętych ochroną, a

w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem

przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą,

utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i

modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

Przechowywanie Danych Osobowych na zabezpieczonych serwerach,

Stosowanie odpowiedniego zabezpieczenia zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem,

Zapewnienie dostępu do Konta poprzez indywidualny login i hasło,

Stosowanie certyfikatu SSL na stronach Sklepu Internetowego

Przysługujące Pani/Pana prawa w związku z przetwarzaniem danych przez administratora. Przysługuje

Pani/Panu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, ich sprostowania,

usunięcia gdy są nadmiarowe lub nieprawdziwe, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia

sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną

sytuacją, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w

jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie

Pani/Pana danych, w tym ich udostępnianie, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych prawo wniesienia skargi do

organu nadzorczego.

OKRES PRZETWARZANIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zawarcia i wykonania

Umowy, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i

czynów karalnych (przedawnienie roszczeń w relacjach gospodarczych wynosi przeważnie 3 lata,

natomiast w wypadku umów zawartych z konsumentami, z wyłączeniem roszczeń okresowych, okres

ten wynosi 10 lat.). Przetwarzanie danych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady

będzie się odbywać przez okres nie, krótszy niż 5 lat, przy czym szczegółowe okresy są określone w

przepisach prawa np. przepisach podatkowych. Dodatkowo Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na

podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana

zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora

Danych będą przetwarzane, aż do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów, przy czym mogą

zaistnieć pewne sytuację, gdy pomimo złożenia przez Panią/Pana sprzeciwu Administrator będzie

mógł w dalszym ciągu przetwarzać Pani/Pana dane osobowe np. dochodzenie roszczeń.

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Jeśli chciałaby/chciałby Pani/Pan dowiedzieć się więcej w kwestiach związanych z ochroną danych

osobowych, zmienić złożone przez siebie któreś z oświadczeń lub skorzystać z przysługujących

jej/jemu powyżej wskazanych praw, prosimy o kierowanie korespondencji pod adres siedziby

Administratora Danych: G8DBOY Sp. z o.o. ul. Szczęsna 26, 02-454 Warszawa lub za

pośrednictwem poczty elektronicznej na adres iod@g8dboy.com. W przypadku skierowania w/w

korespondencji Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa udzieli Pani/Panu

odpowiedzi w terminie 30 dni. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań jakie

nam Pani/Pan przekaże termin odpowiedzi może ulec wydłużeniu do 90 dni, wówczas poinformujemy

Panią/Pana w terminie miesiąca o takim wydłużeniu.

KONTAKT DO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

W przypadku chęci skontaktowania się z naszym Inspektorem Ochrony Danych prosimy o kierowanie

korespondencji na powyższy adres siedziby tj. Szczęsna 26, 01-454 Warszawa, dopiskiem IOD

lub elektronicznie na adres iod@g8dboy.com.